Friday, March 30, 2018

تایمر را برای بیست دقیقه گذاشتم و خوابیدم. وقتی بین روز، فرصت یا نیاز به استراحت دارم، بیست دقیقه ایست و بدنم بخوبی به این زمانبندی عادت کرده. بیست دقیقه خستگیم را در میبرد.

تایمر تمام شد و زنگ زد. فکر کردم که روز تعطیل و آسانیست و میتوانم بیشتر استراحت کنم. قطع کرد و دوباره چشمهایم را بستم. فکر کردم که بون تایمر شاید زیاد بخوابم و شب خوابم نبرد. میانه های عصر بود. ولی هنوز خوابیدم.

تایمر زنگ زد. بیدار شدم. بار قبل را خواب دیده بودم. تایمر یکبار در خواب من را بیدار کرد

گفتم بنویسم که برای اولین بار، در خواب، از خواب بیدار شدم. راستی که کدام خواب است و کدام بیداری؟ 

No comments:

Post a Comment